Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşıyoruz

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
Emlak Bilgisi   14.04.2021 04:42:04   Hit: 146 / 146
GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN                      
                                                                                

    Kanun Numarası          : 6570                                              

    Kabul Tarihi            : 18/5/1955                                         

    Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 27/5/1955  Sayı: 9013                      

    Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 3  Cilt: 36 Sayfa:1469                    

                  

    Madde 1 - Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki

gayrimenkullerin (Musakkaf olmıyanları hariç) kiralanmalarında kiralıyanla kira-

cı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna ay-

kırı olmayan hükümleri tatbik olunur.                                           

    Mabetler kiraya verilemez ve ibadethane haricinde hiçbir iş için de kullanı-

lamaz.                                                                          

 

    Madde 2 - 3 - (İptal: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67 

sayılı kararı ile.)                                                             

              
    Madde 4 - Mobilyalı olarak kiraya verilen gayrimenkulerin, bu kanuna göre   

taayyün eden yıllık kira bellerine mobilya için belediye encümenlerince takdir  

edilen kıymetin yüzde yirmisinden fazla zam yapılamaz. Şu kadar ki bu suretle   

zam olunacak miktar kira bedelinin yıllık tutarını geçemez.                     

    Kira müddetinin hitamından bir ay evvel yazı ile haber vermek şartiyle kira-

layan mobilyalarını kısmen veya tamamen geri alabilir. Bu takdirde mobilyalar   

için yapılan zam nispetinde kiradan indirme yapılır.                            


    Madde 5 - Kaloriferli gayrimenkullerde mahrukat fiyatlarındaki değişiklikle-

rin kira bedellerine inikası nispeti hükümetçe tesbit ve ilan olunur.           


    Madde 6 - Kısmen mesken olarak kısmen de meskenden gayrı bir şekilde kulla- 

nılmak üzere kiralanmış bulunan veya tamamen mesken olarak kullanılmak üzere ki-

ralanmış iken fiilen meskenden gayrı surette kullanılan gayrimenkullerin kira   

bedelleri zam bakımından mesken olmayan yerlere ait hükümlere tabidir.          
 

    Madde 7 - Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hü- 

kümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan                

    a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş   

olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istiyebile- 

ceği gibi,                                                                      

    b) Gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma 

ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında,                                     

    c) Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya    

sanatı bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise kira akdinin hitamında, 

    ç) Gayrimenkulü yeniden inşa veya imar maksadiyle esaslı bir surette tamir, 

tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya iştigal mümkün ol-

madığı fennen anlaşıldığı takdirde kira akdinin hitamında,                      

                                                                                

                                                                           
    d) Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimse kendisi veya

eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya  

eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiyle iş yeri

olarak kullanma ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında ki- 

racıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartiyle altı ay sonra,         

    e) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde

kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara     

hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,                                  

    Tahliye davası açabilirler.                                                 

    Aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte yaşadığı 

eşinin uhdesinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan kimse, kirada oturduğu   

yeri, malikin isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur.                          


    Madde 8 - Bu kanunla Borçlar Kanununda gösterilen haller dışındaki sebepler-

le açılacak tahliye davaları, mukavelelerde aksine şart bulunsa dahi mesmu ol-  

maz.                                                                            


    Madde 9 - Kira mukavelelerinde; bu Kanunun kira bedellerinin tayinine mü-   

taalik hususlar müstesna kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.                  


    Madde 10 - (Mülga: 30/4/1973-1711/3 md.)                                    

        

    Madde 11 - Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel mecuru 

tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl

uzatılmış sayılır.                                                              

    Madde 12 - Kiracı, mukavelede hilafına sarahat olmadıkça, kiralanan yeri    

kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz yahut istifade hakkını veya mukavele- 

sini başkasına devredemez veyahut kendisi gayrimenkulü bırakmış olduğu halde    

hiç bir sebeple bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez.        

    Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkalarına kiralanması lazım ve mütat  

olan (Otel, pansiyon, talebe yurdu ve benzerleri) gayrimenkuller bütün gayrimen-

kulün devri veya kiralanması hali müstesna olmak üzere yukardaki fıkra hükmüne  

tabi değildir.                                                                  

    Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet etmeyerek bir gayrimenkule kiracı

veya devir alan sıfatiyle girenler veya bu gayrimenkulü işgal edenler hakkında  

hiç bir ihtara hacet kalmaksızın sulh mahkemelerinde tahliye davası açılabilir. 

    Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı kanun hükümlerinin tatbikı da istenebi-

lir.                                                                            


    Madde 13 - Kira mukavelelerinin ve Borçlar Kanununun bu kanuna mugayir olma-

yan vecibelerine kiracılar veya ortaklariyle sanat, meslek ve ihtısasları dola- 

yısiyle aynı meslek veya sanatı idame ettirecek olan mirasçıları ve meskenlerde 

ölen kiracı ile birlikte ikamet edenler tarafından tamamen riayet edildiği müd- 

detçe bu kanunun yürürlükten kaldırılmasından üç ay sonraya kadar aleyhlerine   

tahliye davası açılamaz.                                                        


    Madde 14 - 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olarak kira-

ya verilen gayrimenkuller hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.         

                 

    Madde 15 - Kiralayan 7 nci maddenin b, c, d bentlerinde yazılı sebeplerden  

dolayı tahliye ettirdiği gayrimenkulü mücbir sebep olmaksızın üç sene müddetle  

eski kiracısından başkasına kiralayamaz.                                        

    ç fıkrasına göre tahliye edilen gayrimenkuller eski hali ile, mücbir sebep- 

ler olmadıkça üç sene müddetle başkasına kiraya verilemez.                      

                                                                                  

    ç fıkrasına istinaden tahliye edildikten sonra imar planına göre yeniden    

inşa veya esaslı şekilde tadil veya tevsi edilen gayrimenkullerin yeni hali     

ile ve yeni kira bedeli ile bir mesken veya bir ticarethane yerini eski kiracı- 

nın kiralamağa tercih hakkı vardır. Bu hakkın, kiralayanın, yapacağı tebliğ     

tarihinden itibaren bir ay içinde kullanılması şarttır.                         

    Bu maddeye göre tercih hakkı bertaraf edilmedikçe, gayrimenkul üç yıl müd-  

detle başkasına kiralanamaz.                                                    

           

    Madde 16 - Hava parası olarak veyahut her ne nam ve suretle olursa olsun    

bu kanuna göre taayyün eden kira bedelinden fazla para alanlar, bunlar namına   

hareket edenler veya bunlara tavassut edenlere 15 inci madde hükmüne aykırı     

hareket edenler hakkında altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç yıllık kira    

bedeli tutarınca ağır para cezası hükmolunur. Mükerrirler hakkında bu cezalar   

bir misli artırılır.                                                            


    Ek Madde 1 - (Ek: 23/1/1998 - 4331/1 md.)                                   

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yangın, yer sarsıntısı, yer kay- 

ması, fırtına, taşkın, sel gibi tabii afetler nedeniyle zarar gören mülkiyeti   

veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait vakıf taşınmazların onarım veya     

restorasyonunu müteakip bir defaya mahsus olmak üzere afet öncesi kiracılarına  

Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit

edilen rayiç kira bedeli ile kiracılık hakkı tanınabilir.                       

             

    Muvakkat Madde 1 - Bu kanunun kira bedeline mütaallik hükümleri:            

    a) Milli Korunma Kanununa tabi olan gayrimenkuller için 1/6/1955 tarihin-   

den,                                                                            

    b) Milli Korunma Kanununa tabi olmayıp da serbest kira ile kiralanmış olan  

ve kira akitleri gayrı muayyen müddete inkilabetmiş bulunan gayrimenkullerin    

kira bedelleri bu kanunun mer'iyete vazından itibaren geçecek altıncı ayı       

takibeden ay başından,                                                          

    c) Milli Korunma Kanununa tabi olmaksızın, serbest kira ile kiralanmakta    

olup da mukavele müddetleri muayyen olan gayrimenkullerde kira akitlerinin      

hitamından itibaren,                                                            

    ç) (Değişik: 9/1/1956 - 6634/1 md.) C fıkrasında yazılı gayrimenkullerden   

bir yıldan fazla müddetle mukaveleye bağlanmış olup da bu kanunun mer'iyete     

girdiği tarihte bir seneden fazla müddeti bulunanlar için 1/6/1956 tarihinden   

itibaren mer'idir.                                                              

    Bu kanuna göre kiraya zam yapılması icap ettiği hallerde yapılacak zam      

nispetlerinden aşağı nispette zam yapılacağını veya hiç zam yapılmıyacağını     

kiralayan, kanunun mer'iyete girmesinden itibaren bir ay içinde yazı ile tebliğ 

etmediği taktirde mevzuubahis zamlar bu kanunun meri'yete girdiği tarihten bir  

ay sonra ve yukarıdaki tarihlerden başlamak üzere uygulanır. Bu takdirde kiracı 

bir aylık müddetin sonundan başlıyarak bir ay içinde mukavelenin feshini ihbar  

edebilir ve bu ihbardan itibaren iki ay içinde gayrimenkulü tahliyeye mecbur-   

dur. Tahliyeye kadar geçen müddetin kirası zammı ile birlikte ödenir.           

             

    Muvakkat Madde 2 - Bu kanunun 7 nci maddesinde yazılı tahliye davaları      

bakımından:                                                                     

    a) Milli Korunma Kanununa tabi olan gayrimenkullerin kira mukaveleleri      

31/5/1955 tarihinde,                                                            

    b) Milli Korunma Kanununa tabi olmayıp da serbest kira ile kiralanmakta     

olan ve kira mukaveleleri gayri muayyen müddete inkilabetmiş bulunan gayrimen-  

kullerin kira mukaveleleri ise bu kanunun mer'iyete vazı tarihinden itibaren    

geçecek altıncı ayın sonunda hitama ermiş addolunur.                            

    Bu tarihlerden itibaren bir ay zarfında dava açılmadığı takdirde mukavele-  

lerin hitam müddetleri beklenmesi zaruridir.                                    


    Geçici Madde 3 - (11/10/1983 - 2912/1 md.  ile gelen geçici md. hükmü olup  

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                                         

    T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Di-  

ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ - KUR), Türkiye Kızılay   

Derneği, Türk Hava Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Darüşşafaka Cemiyeti ve bağlı- 

sı vakıflar, mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Verem Sa-  

vaş ve Kanserle Savaş dernekleri adına kayıtlı veya bunların kamu kuruluşları   

veya kamu yararına çalışan derneklerle müştereken sahip bulundukları gayrimen-  

kullere (vasiyet edilenler dahil) ilişkin kira sözleşmeleri bu Kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren altı ay sonra sona erer.                                    

    Bu süre içinde yukarıdaki Kurumlar veya bunların kira işlerini yürüten iş-  

tiraklerince rayiç veya emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar   

tespit edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirti- 

len altı ayı takip eden 30 gün içinde yeni kira bedeli ve şartlar üzerinden ki- 

ra sözleşmesi yapmaya hakkı vardır.                                             

    (Değişik: 30/5/1984 - 3012/1 md.) Teklif edilen yeni bedele, kiralayan ve   

kiracılarca sulh hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz olunabilir. 30 günlük süre   

içinde itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyenle-  

rin, tahliyeleri icra memurluğundan istenir.                                    

              

    Geçici Madde 4 - (15/1/1985 - 3151/1 md. ile gelen geçici md. hükmü olup    

madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                                         

    Belediyeler ve özel İdareler ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına ka-  

yıtlı veya bunların kamu kuruluşları veya kamu yararına çalışan derneklerle     

müştereken sahip bulundukları gayrimenkullere (vasiyet edilenler dahil) ilişkin 

kira sözleşmeleri bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay sonra sona    

erer.                                                                           

    Bu süre içinde yukarıdaki kurumlar ve bunların kira işlerini yürüten işti-  

raklerince rayiç ve emsal bedele uygun olarak yeni kira bedeli ve şartlar tes-  

pit edilerek kiracıya tebliğ edilir. Eski kiracının birinci fıkrada belirtilen  

altı ayı takip eden 30 gün içinde yeni kira bedeli ve şartlar üzerinde kira     

mukavelesi yapmaya hakkı vardır.                                                

    Teklif edilen yeni bedele ve şartlara kiracılarca sulh hukuk mahkemeleri    

nezdinde itiraz olunabilir. Otuz günlük süre içinde itiraz ve rüçhan hakkını    

kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyenlerin tahliyeleri icra memurluğundan 

istenir.                                                                        

    İtiraz süresi içinde, belirlenen kira bedeline karşı sulh hukuk mahkemesine 

itiraz vaki olduğunda kiracı, dava sonuna kadar kurum ve kuruluşlarca tesbit    

edilen kirayı aylık olarak öder ve tahliye edilemez. Sulh hukuk mahkemesince    

rayiç ve emsale uygun olarak kira bedeli tesbit olunur. Mahkeme kararına göre   

kiracı lehine fark olduğu takdirde bu miktar ileriki aylık kiralara mahsup      

edilir.                                                                         

      Görülecek davalarda ilk ve eski kiranın toptan eşya fiyatlarındaki artış  

yüzdeleri bu tespitlerde nazara alınmaz. Mahkeme tespitte bilirkişi olarak res- 

mi dairelerce bildirilen teknik elemanlardan, Ticaret Odası temsilcisinden ve   

bir de hukukçudan olmak üzere üç kişilik heyeti resen seçer.                    

    Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece     

tesbit edilen kira bedeline göre kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı   

vardır. Bu süre içinde sözleşmeyi yapmayan ve biriken kira farklarını ödemeyen  

kiracının tahliyesi icra memurluğundan istenir.                                 

    Bu davalar ivedilikle görülür.                                              

                                                                             *  

    Geçici Madde 5 - (Ek: 1/12/1993-3917/7 md.) Sosyal Sigortalar Kurumu ile    

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun   

sahibi veya ortağı bulunduğu gayrimenkuller için 1.1.1993 tarihinden önce       

22.4.1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile 18.5.1955 tarih ve 6570 sayılı 

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna göre yapılmış olan kira sözleşmeleri,      

sözleşmelerin bitim tarihinden itibaren üç ay sonra, işletme hakkının devrine   

ilişkin sözleşmeler ise bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay sonra     

sona erer.                                                                      

    Kurumlarca, bu süre içinde rayiç bedel veya emsal bedele uygun olarak yeni  

kira bedeli ve şartları tespit edilerek kiracıya tebliğ olunur. Eski kiracının, 

birinci fıkrada belirtilen üç ayı takip eden (30) gün içinde yeni kira bedeli   

ve şartları üzerinden 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hüküm-    

lerine göre kira sözleşmesi yapmaya veya teklif edilen yeni kira bedeline sulh  

hukuk mahkemeleri nezdinde itiraz etmeye hakkı vardır. 30 günlük süre içinde    

itiraz ve rüçhan hakkını kullanmayan ve gayrimenkulü tahliye etmeyen kiracıların

tahliyesi ilgili icra memurluğunca sağlanır.                                    

    Belirlenen kira bedeline karşı süresi içinde dava açılması halinde, dava    

sonucuna kadar Kurumlarca tespit edilen yeni kira bedeli üzerinden ödeme yapı-  

lır. Dava sonucunda belirlenen kira bedeline göre; kiracı lehine doğacak farklar

takip eden aylara ait kira bedelinden mahsup edilir.                            

    Kira bedellerinin tespitine ilişkin davalarda, toptan eşya fiyatlarındaki   

artış yüzdeleri dikkate alınmaz.                                                

    Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde, mahkemece    

tespit edilen kira bedeline göre kiracının 22.4.1926 tarih ve 818 sayılı Borç-  

lar Kanunu ile 18.5.1955 tarih ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında     

Kanuna göre yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı vardır. Bu süre içinde sözleşme  

yapmayan ve varsa birikmiş kira farklarını ödemeyen kiracının tahliyesi ilgili  

İcra Memurluğundan talep edilir.                                                

    Bu şekilde tespit edilen yeni kira bedelleri, yılda bir defa Devlet İsta-   

tistik Enstitüsü tüketici fiyat endeksindeki artış oranından az olmamak üzere   

rayiç veya emsal değere yükseltilir.                                            

    Birinci fıkrada belirtilen kurumların kamu kuruluşlarına kiralanmış bulunan 

gayrimenkulleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.                      

 
    Geçici Madde 6 - (Ek: 23/1/1998 - 4331/2 md.)                               

    Vakıflar Genel Müdürlüğünün mazbut ve mülhak, vakıflara ait gayrimenkullere 

ilişkin kira sözleşmeleri bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay sonra  

sona erer.                                                                      

    Bu süre içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mütevellilerince rayiç veya emsal

bedellere uygun olarak yeni kira bedeli ve şartları tespit edilerek kiracıya    

tebliğ olunur, aynı zamanda bu bedel üzerinden gayrimenkulü kiralamak isteyen   

üçüncü şahıslara uygun biçim ve yöntemlerle şartlar duyurulur.                  

    İkinci fıkradaki şartları kabul eden ya da daha fazla bedel teklif eden     

üçüncü şahısların varlığı halinde eski kiracıların en yüksek bedel üzerinden    

birinci fıkrada belirtilen üç ayı takip eden otuz gün içinde yeni kira sözleş-  

mesi yapmaya öncelikle hakları vardır.                                          

    Otuz günlük süre içinde kira sözleşmesi imzalayan ve gayrimenkulü de tahliye

etmeyen kiracının tahliyesi, bu sürenin bitiminden sonra Vakıflar Genel Müdürlü-

ğünün başvurusu üzerine başkaca tebligata gerek görülmeden mahalli mülki amir-  

lerinin kararı ile bir hafta içinde boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına   

yapılacak başvurular, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz.             

    Belirtilen kira bedeline karşı süresi içinde dava açılması halinde, verilen 

karar kesinleşinceye kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespit edilen yeni kira  

bedeli üzerinden ödeme yapılır. Dava sonucuna göre belirlenen kira bedeline göre

kiracı lehine doğacak farklar, takip eden aylara ait kira bedellerinden mahsup  

edilir.                                                                         

    Kira bedellerinin tespitine ilişkin davalarda ilk ve eski kiranın toptan    

eşya fiyatlarındaki artış yüzdeleri nazara alınmaz.                             

    Mahkeme kararının kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde mahkemece     

tespit edilen kira bedeli üzerinden kiracının yeni kira sözleşmesi yapmaya hakkı

vardır.                                                                         

    Bu süre içinde sözleşme yapmayan ve varsa birikmiş kira farklarını ödemeyen 

kiracının tahliyesi ilgili İcra Müdürlüğünden talep edilir.                     

    Yeni sözleşme ile akdolunan kira bedelleri, müteakip kira dönemlerinde geçen

yılın aynı ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık Toptan 

Eşya Fiyat Endekslerinden az olmamak üzere, rayiç veya emsal değer dikkate alı- 

narak yükseltilir.                                                              

    Madde 17 - Milli Korunma Kanununun 30 uncu maddesi ile 56 ncı maddesinin    

VII nci bendi ve bu maddeleri tadil veya ilga eden kanunlar yürürlükten kaldı-  

rılmıştır.                                                                      

    Madde 18 - Bu kanun 1/6/1955 tarihinden itibaren mer'idir.                  

 

    Madde 19 - Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.                 

               
           18/5/1955 TARİHLİ VE 6570 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN                  

                              GEÇİCİ MADDELER:                                  
                                                                          

    1 - 9/1/1956 tarihli ve 6634 sayılı Kanunun geçici maddesi:                 

    Geçici Madde - 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları hakkındaki Kanunun muvakkat 

1 inci maddesinin Ç fıkrasına müsteniden açılmış olup da halen derdest bulunan  

davalar reddolunur. Bu husustaki ilamlar icra dairelerince infaz olunmıyarak    

dosyaları muameleden kaldırılır.                                                

    Davaların reddi ve icra dosyalarının muameleden kaldırılmasından dolayı harc

ve resim alınmaz ve evvelce alınmış olan peşin harc ve resimler alakalılara iade

olunur.                                                                         
                                                                  

    2 - 30/5/1984 tarihli ve 3012 sayılı Kanunun geçici maddesi:                

    Geçici Madde - 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna 2912        

sayılı Kanunla Eklenen Geçici Maddenin İkinci Fıkrasına göre yeni kira söz-     

leşmesi yapmayanlardan gayrimenkulleri henüz tahliye etmeyenlerce bu Kanunun    

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde kiralayan kurum tarafından  

belirlenen kira bedellerine karşı sulh hukuk mahkemesine itiraz vaki olduğunda  

dava sonuna kadar kiracı, kurum ve kuruluşlarca tespit edilen kirayı aylık ola- 

rak öder ve tahliye edilemez. Sulh hukuk mahkemesince rayiç ve emsale uygun