İmar Kanunu 3.Bölüm

İmar Kanunu 3.Bölüm

İmar Kanunu 3.Bölüm
Emlak Bilgisi   14.04.2021 04:21:27   Hit: 211 / 211
İkinci fıkra uyarınca yapılan ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi başvurularında 26/5/1981 tarihli ve
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı alınır. Üçüncü ve
dördüncü fıkralar uyarınca yapılan izin başvurularında ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı tutarı toplamı
kadar izin belgesi bedeli alınır. Bu madde kapsamında, ruhsat harcı, yapı kullanma izni harcı ve izin bedeline
esas olan haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direklerin alanı [taban alanı*(yükseklik/5)] şeklinde
hesaplanır. Bunlar dışında herhangi bir harç, ücret ve bedel alınamaz.
Her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin veya ruhsata tabi değildir. Ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımları statik projelerde veya raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımlarında;
teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor
düzenlenmez.
Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması
hâlinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için belirlediği ücretin beş katını, diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu
hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.
Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule, direk, konteyner, kabin, kabinet gibi
altyapı unsurlarının imar planlarında gösterilmesi, bunların kurulumu için yapılacak ruhsat veya izin başvurularında sunulacak projeler, raporlar, bilgi ve belgeler, bunlara mahsus izin belgesi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça yönetmelikle düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Geçici Hü k ü m ler v e Yü rü rlü k , Yü rü tm e
Yap ıların am acın d a k u llan ılm ası:
Geçici Mad d e 1 --- Her h a n gi b ir sa h a d a b u lu n a n ve 2 9 8 1 sa y ılı Ka n u n u n
y ü r ü r lü ğü n d en so n r a y a p ıla n y a p ıla r b ö lgesin in teşek k ü l şa r tla r ın a , im a r p la n ı
esa sla r ın a ve y ö n etm elik h ü k ü m ler in e a y k ır ı m a k sa tla r için k u lla n ıla m a z. Bu gib i
y a p ıla r Ka n u n u n y a y ım ı ta r ih in d en itib a r en 3 a y için d e in şa ettir en ler ce esk i şek lin e
getir ilir . Ay k ır ılık b u sü r e so n u n d a d ü zeltilm ezse Beled iy e vey a va lilik çe y a p ılır vey a
y a p tır ılır ve m a sr a fı % 2 0 fa zla sı ile y a p ı sa h ib in d en ta h sil ed ilir .
Başk a am açla k u llan ılan o to p ark y erleri:
Geçici Mad d e 2 --- Ka n u n u n y ü r ü r lü ğe gir d iği ta r ih ten ö n ce y a p ı k u lla n m a
izn i a lın ıp , r u h sa t ve ek ler in e a y kır ı o la r a k b a şk a m a k sa tla r a ta h sis ed ilm iş ve 2 9 8 1
sa y ılı Ka n u n ka p sa m ın a gir m ey en o to p a r k y er ler in d en o to p a r k y ö n etm eliğin e gö r e
o to p a r k ta h sisi ger ek en ler i h a kk ın d a 3 7 n ci m a d d en in so n fık r a sın a gö r e işlem
y a p ılır .
Ön ce v erilen ru h sat v e iz in ler:
Geçici Mad d e 3 --- Ka n u n u n y ü r ü r lü ğe gir d iği ta r ih ten ö n ce im a r p la n ı ve
m evzu a tın a u y gu n o la r a k ver ilen r u h sa t ve izin ler geçer lid ir .
M ü şterek giriş
Geçici Mad d e 4 --- Ka n u n u n y ü r ü r lü ğe gir m esin d en ö n ce ta p u d a m ü şter ek
gir iş o la r a k tescil ed ilip fiilen ka m u ta r a fın d a n y o l o la r a k k u lla n ıla n ta p u ka y d ı y o l
o la r a k ter k in ed ilm ey en ga y r im en k u ller in im a r p la n ın d a k a m u h izm et ve tesisler in e
a y r ıla n la r ı b eled iy e ve m ü ca vir a la n sın ır la r ı için d e b eled iy e en cü m en i d ışın d a ise il
id a r e k u r u lu ka r a r ı ile m u va fa k a t a r a n m a k sızın im a r p la n ın d a k i ta h sis a m a cın a
u y gu n o la r a k ta p u d a ter k in ed ilir .
Örfü b eld e, p afto s:
Geçici Mad d e 5 --- Beled iy e h u d u tla r ı ve m ü ca vir sa h a la r için d e ve y a d ışın d a
b u lu n a n ged ik ve zem in ler (ö r fü b eld e -p a fto s) ta m a m en y ık ılıp y o k o la r a k (m ü n ta fi
ve m ü n h ed im ) va r lık la r ın ı k a y b ed ip , k a y b etm ed ikler in e b a k ılm a k sızın b u Ka n u n
h ü k ü m ler in e gö r e ta sfiy e o lu n u r la r .
Ta sfiy ey e ta b i tu tu la n ta şın m a z m a lla r d a k i zem in h a k la r ı b ed ele çevr ilm iştir .
Zem in h a k k ı b ed eli, a it o ld u ğu ta şın m a z m a lın zem in e a it so n em la k ver gi
d eğer in in 1 / 5 'id ir . Bu şek ild e b elir len ecek zem in h a k k ı b ed eli, ta p u id a r esin ce ged ik
sa h ib in in m ü r a ca a tı h a lin d e zem in h a k kı sa h ib i a d ın a em a n eten m ill i b ir b a n ka y a
y a tır ılır . Mü r a ca a t ed ilm ed iği ta k d ir d e zem in sa h ib i leh in e k a n u n i ip o tek tesis ed ilir .
Zem in h a kk ı b ed elin in 1 / 4 'ü p eşin , b a kiy esi en geç ü ç y ıl için d e y ıllık eşit
ta k sitler le ö d en ir ve b u b ed ele b a n ka ca va d esiz m evd u a t fa izi u y gu la n ır . Pe şin
m ik ta r ve ta k sitler 4 0 0 0 0 TL. d a n a z o la m a z. Bu işlem ler d en so n r a ta p u sicilin d e
ger ek li ter k in ve ta sh ih ler r esen y a p ılır .
Ba n k a y a em a n eten y a tır ıla n vey a ip o tekle tem in ed ilen zem in h a kk ı b ed eli
ü zer in d ek i id d ia la r gen el h ü k ü m ler e ta b id ir .
Geçici Mad d e 6 --- 2 9 8 1 sa y ılı Ka n u n a gö r e d ü zen len m iş ve ta sd ik ed ilm iş o la n
ısla h im a r p la n la r ın ın u y gu la n m a sın d a , in şa a t r u h sa tı ver ilm esin e ilişkin şa r t ve
şek iller i tesp ite, b eled iy e ve m ü ca vir a la n la r için d e b eled iy eler , d ışın d a va lilik ler
y etk ilid ir .
Geçici Madde 7 – (Birinci fıkra iptal: Anayasa Mah.nin 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11
K. 1986/29 sayılı Kararı ile.)
Boğaziçi alanında mevcut çekme katlar aynı gaberi içinde kalmak şartı ile tam kata iblağ edilir.
Ancak teras kullanma hakkı daha önce tapuya tescil edilmemiş olan çatı katı malikleri emlak vergisi için
beyan edilen daire bedelinin daire metrekaresine bölünerek bulunan bir metrekare değerinin kazanılan alan ile
çarpımı sonucu bulunan değeri hisse nisbetlerine göre diğer kat maliklerine öder. Kendileri bulunmadıkları
takdirde bu bedel isimlerine milli bir bankaya yatırılır.
Yönetmeliklerin çıkarılma süresi:
Geçici Madde 8 – Bu Kanunun uygulanmasını gösteren yönetmelikler Kanunun yayımından itibaren
en geç 6 ay içinde çıkarılır.
Geçici Madde 9 – (Ek : 30/5/1997 - KHK - 572/2 md.)
Bu Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen düzenlemelerin yapılmış ve yapılacak altyapı alanlarında ve yapılarda gerçekleştirilmesi için, imar yönetmelikleri ve kamu binaları ile ilgili mevzuatta 1/6/1998
tarihine kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından gerekli değişiklikler yapılır.
Geçici Madde 10 – (Ek : 8/1/2002 – 4736/2 md.)
Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara belediyelerce yol, su, kanalizasyon, doğalgaz gibi
alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğ-
rultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde baş vurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik, su ve/veya telefon bağlanabilir.
Bu madde kapsamında elektrik, su ve/veya telefon bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil
etmez.
Geçici Madde 11 – (Ek : 9/7/2008-5784/25 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup,
kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt
yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması
üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak
geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin
kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması
herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı
12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.
Geçici Madde 12 – (Ek: 9/12/2009-5940/4 md.)
Bu Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) bendinde öngörülen konulara ilişkin yö-
netmelik bir yıl içinde yürürlüğe konulur.

6696-1
Geçici Madde 13 – (Ek: 9/12/2009-5940/4 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra inşaat, tesisat, elektrik, sıva ve benzeri branş-
larda yetki belgesi almak isteyenlerden, hangi branşta iş yaptıklarını belgeleyenlere usta olduklarını gösterir geçici yetki belgesi verilir. Bu belgeler 1/1/2012 tarihinden itibaren sürekli yetki
belgesine dönüştürülür.
Geçici Madde 14 – (Ek: 16/5/2012-6306/14 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belediyelerce imar uygulamalarına ilişkin
olarak çıkarılmış olan yönetmelikler, ek 5 inci maddedeki esaslar çerçevesinde bu maddenin
yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde hazırlanarak anılan maddedeki usule göre yürürlü-
ğe konulacak yönetmeliklerle değiştirilir. Aksi takdirde, anılan yönetmelikler bir yıllık sürenin
bittiği tarih itibarıyla yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 15 – (Ek: 14/4/2016-6704/10 md.)
16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun uyarınca riskli alan, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve
gelişim alanı ve 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı
olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak
elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve aboneliği yapılır. Bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve
doğal gaz bağlantısı ve aboneliği yapılması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.
Birinci fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemez. Ancak dönüşüm ve
yenileme uygulamalarının uzaması hâlinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama süresince geçici
abonelik uygulaması devam eder.
Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış yapılara ilişkin olarak uygulanır.
Geçici Madde 16- (Ek: 11/5/2018-7143/16 md.) (1)
Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt
altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapı-
lar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar
kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve
arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan
Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.
Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa
göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yakla-
şık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş
oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir
kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında
kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline
ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere
göre kademelendirmeye, ayrıca başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
–––––––––––––––––––
(1) Bu maddede yer alan ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar için 18/5/2018 tarihli ve
30425 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.

6696-2
Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun
(İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin
24/9/2020 tarihli ve E.:2019/21; K.:2020/51 sayılı Kararı ile)
(…) uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil
edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
(1)
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat
mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin
uygulanmasına engel teşkil etmez.
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu
taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin
31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir
kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin beşinci fıkrası, yapı ve tesisler hakkında ise onbirinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
(Ek cümleler:4/7/2019-7181/14 md.) Yapı kayıt belgesine konu taşınmaz için 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve
Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi alınması ve bu belgeye esas
arsa bedellerinin ödenmiş olması hâlinde bu madde uyarınca ayrıca satış bedeli alınmaz. Yapı kayıt belgesi
alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem
için ecrimisil alınmaz, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı satış bedelinden mahsup edilir, bu tutardan fazlası iade edilmez.
(2)
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde,
Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı
için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.
Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul
tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 19/6/2014
tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2
nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
Geçici Madde 17- (Ek:29/11/2018-7153/17 md.)
Yürürlükteki 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları, 5 yıl içinde üst ölçekli çevre düzeni planı veya
nazım imar planına dönüştürülür. Bu süre içinde, bu planlarda revizyon yapılamaz, yapılacak plan değişikliklerinin usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
_______________
(1) 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu fıkraya bu Kanun” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve 2960 sayılı Kanun” ibaresi eklenmiştir.
(2)4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle bu fıkranın ikinci cümlesine “akdi haleflerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma” ibaresi eklenmiş, dördüncü cümlesinde yer alan “beşinci fıkrası” ibaresi “beşinci fıkrası, yapı ve tesisler hakkında ise onbirinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.

6696-3
Geçici Madde 18- (Ek:29/11/2018-7153/17 md.)
Antalya ili Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çalkaya Bölgesi olarak adlandırılan ve
9/4/2018 tarihli ve 2018/11605, 2018/11606 ile 2018/11607 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyla
kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen alanlarda, tescilli olan mevcut parseller esas
alınarak tapu kaydının evveliyatından gelen imar uygulamalarındaki hatalar dikkate alınmadan
imar uygulaması yapılır.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında hazırlanan her ölçekteki imar ve parselasyon planları Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılır, yaptırılır ve onanır. Parselasyon planlarının askı ilanları, yazılı tebliğ hükmündedir. İmar ve parselasyon planları onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki parselasyon planlarında gerekli görülmesi
halinde imar uygulaması sonucu oluşmuş olan parsellerden, yüzde beşi aşmamak kaydıyla eşit
oranda ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.
Birinci fıkrada belirtilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında;
a) Tescilli parsellerin, tapu sicilinde tescil edilen alanı ile hesap edilen alanı arasındaki
farkın tecviz sınırını aşması durumunda tapuda kayıtlı yüz ölçümü esastır.
b) Uygulama alanı içinde ve sınırında mükerrer tescil edilen parsellerin her ikisinin de
uygulama sınırları içerisinde kalan alanların imar uygulamasına dâhil edilmesi esastır.
c) Daha önce yapılan imar uygulamaları sırasında hisseli hale getirilen ve farklı yerlere
tahsis edilen müstakil veya hisseli parselleri, arsa paylarının sahipleri adlarına taksim yapılmak
suretiyle müstakilen ve resen tescil ettirmeye Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.
ç) Tapu sicillerinde tescile esas belgesine aykırılığı tespit edilmiş hisse hataları, doğru hisse uygulamaya alınarak resen düzeltilir.
d) Hazine mülkiyetine tahsis edilmesi gereken parsellerde ve bu parsellerin oluşturuldukları alanlarda bulunan mevcut parsellerin başka bir alana taşınması işlemlerinde, “imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisinin sağlanması” ilkesine uygunluğu aranmaz.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında, imar ve parselasyon planlarının kesinleş-
mesinden sonra gerekli görülmesi halinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilgili mevzuattan do-
ğan yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Aksu Belediyesi ve diğer kamu idarelerine devredebilir.
Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 19 (Ek:4/7/2019-7181/15 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili idare veya yetkili kurumca onaylanmış
ancak tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanmış olan düzenleme ortaklık
payı ve kamu ortaklık payı kesintilerine göre yürütülen iş ve işlemlere, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle devam edilir.
Geçici Madde 20 – (Ek:14/2/2020-7221/13 md.)
Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer
alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez.
Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu
yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve
revizyonlarının yapılması zorunludur.

6696-4
Geçici Madde 21 – (Ek:14/2/2020-7221/14 md.)
Bu Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamında yapı kayıt belgesi alınan yapılar ile bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre, hasar görmüş olmakla birlikte ıslahının mümkün olduğu tespit edilmiş olan
yapılarda, ilave inşaat alanı ihdas edilmemek şartıyla, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre güçlendirme kararı alınarak güçlendirme yapılabilir. Bu yapılarda güçlendirme izni, bu Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın,
güçlendirme projesine istinaden ilgili idaresince verilir. Güçlendirilecek olan yapının üzerinde
bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin belediyeye veya Hazineye ait olması durumunda; taşınmaz
satın alınmadıkça güçlendirme yapılamaz. Güçlendirilecek yapının üçüncü kişilere ait taşınmazlara tecavüzlü olması durumunda güçlendirme için taşınmazına tecavüzlü üçüncü şahısların muvafakati aranır.
Bu madde kapsamında yapılacak güçlendirme iş ve işlemleri 29/6/2001 tarihli ve 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. Yapı denetim kuruluşlarından bu madde kapsamındaki denetim görevini yerine getirmedikleri
tespit edilenlere, tespit edilen fiil ve hâllerin durumuna göre, 4708 sayılı Kanunun 8 inci ve 9
uncu maddesinde yer alan idari ve cezai müeyyideler uygulanır.
Bu maddeye göre güçlendirme izni verilen yapıların herhangi bir sebeple yıkılmaları
hâlinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapılar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri
uygulanır.
Bu madde hükümleri 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki yapılar hakkında uygulanmaz.
Geçici Madde 22 – (Ek:14/2/2020-7221/15 md.)
32 nci maddenin beşinci fıkrasının ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili idaresi tarafından yıkım kararı alınmış yapılar
hakkında uygulanmaz.
Geçici Madde 23- (Ek:25/3/2020-7226/40 md.)
14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunla değiştirilen 42 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine dayanılarak
uygulanan idari para cezaları, bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen 42 nci maddenin ikinci
fıkrasındaki usul uyarınca hesaplanan tutarlarda tahsil edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 7221 sayılı Kanunla değiştirilen 42 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca verilen idari para cezalarına ilişkin yapılan ödemelerden, bu maddeyi
ihdas eden Kanunla değiştirilen 42 nci maddenin ikinci fıkrasındaki usul uyarınca hesaplanan
tutarlardan fazla tahsil edilmiş olanları, 1/6/2020 tarihine kadar ilgilisi tarafından talep edilmesi
halinde, talep tarihinden itibaren bir ay içinde iade edilir.
Geçici Madde 24 (Ek:11/11/2020-7256/27 md.)
Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olup aynı maddenin birinci
fıkrası kapsamına giren kule ve direkler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işletmecilerin bir yıl içinde başvurusu üzerine üç yıl içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına, alan
fonksiyonu tahdidi olmaksızın ve herhangi bir bedel, ücret ve harç alınmaksızın işlenir. Başvuru
yapılmaması hâlinde 32 nci ve 42 nci maddeler uyarınca işlem yapılır.
Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan elektronik haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için elektronik
haberleşme istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl içinde müracaat dilekçesi ibraz
edilmek ve üç yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla statik bakımından uygun olduğuna
dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili
tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve direklerin statik/betonarme fennî mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla başkaca herhangi bir belge aranmaksızın

ve ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan bedelin ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat verilmiş sayılır. Bu ücret dışında herhangi bir harç, ücret veya bedel
alınmaz.
2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik sertifikasına tabi
olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik
aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu tarihler arasında
kurulum yapıldığı tevsik edilir ve başkaca herhangi bir belge aranmaz.
Ek 9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan elektronik haberleşme
istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler için 32 nci ve 42 nci maddeler uyarınca
alınmış tüm idari yaptırım kararları iptal edilmiş sayılır ve yıkım kararları uygulanmaz, idari para
cezaları tahsil edilmez. Ancak ödenmiş olan idari para cezaları iade edilmez.
Yürürlük:
Madde 49 – Bu Kanunun 43/b, c, d, e; 46; 47 ve 48 inci maddeleri ile geçici 7 nci maddesi yayımı tarihinde; diğer maddeleri yayımını takiben 6 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 50 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6696-5
(Ek kroki ile sınır ve koordinat listesi:11/5/2018-7143/16 md.) (Değişik:27/12/2018-
7159/4 md.) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 24/9/2020 tarihli ve E.:2019/21;
K.:2020/51 sayılı Kararı ile)

6697
3194 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanunun/
KHK’nin veya İptal Eden
Anayasa Mahkemesi
Kararının Numarası
3194 sayılı Kanunun değişen veya iptal
edilen maddeleri
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
3394 30/6/1987
3542 4/5/1989
4046 27/11/1994
4232 8/4/1997
KHK/572 6/6/1997
4342 28/2/1998
4380 2/8/1998
4736 2 nci maddesi 19/1/2002
4928 19/7/2003
5006 17/12/2003
5403 8 19/7/2005
5398 9, Ek Madde 3 21/7/2005
5784 9 ve Geçici Madde 11 26/7/2008
5793 11 ve Ek Madde 3 6/8/2008
594028, 42, 44, Geçici Madde 12, 13 17/12/2009
28 inci maddesinin sekizinci fıkrasının son
cümlesinde yer alan “inşaat ve tesisat işle
rinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıra
maz” hükmü ile dokuzuncu fıkrasının
müteahhitlere yetki belgesi verilmesine
ilişkin hükümleri
1/1/2012


6698
Değiştiren
Kanunun/KHK’nin veya
İptal Eden Anayasa
Mahkemesi Kararının
Numarası
3194 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen
maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
6637 8 7/4/2015
Anayasa Mahkemesi’nin
4/12/2014 tarihli ve
E.: 2013/114,
K.: 2014/184 sayılı Kararı
8, Ek Madde 416/7/2015
6704 5,11, 18, Geçici Madde 15 26/4/2016
KHK/678 4 22/11/2016
7033 8 1/7/2017
7071 4 8/3/2018
7139 18 28/4/2018
7143 Geçici Madde 16 18/5/2018
KHK/700 824/6/2018 tarihinde birlikte
yapılan Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve
Cumhurbaşkanlığı seçimleri
sonucunda
Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve başladığı
tarihte (9/7/2018)
7153 5, 6, 8, 26, 28, 32, Ek Madde 6, Geçici Madde 17,
Geçici Madde 18
10/12/2018
7159 Geçici Madde 16, Ekli kroki ile liste 28/12/2018
7181 8, 13, 15, 18, 27, 37, 39, Ek Madde 7, Geçici
Madde 16, Geçici Madde 19
10/7/2019
7221 7, 8, 18, 27, 28, 32, 42, Ek Madde 8, Geçici
Madde 20, Geçici Madde 21, Geçici Madde 22
Kanunun 8 inci maddesinin
birinci fıkrasının (b)
bendinin sonuna eklenen
paragrafın birinci cümlesi
hükümleri 1/7/2020
tarihinde, diğer hükümleri
yayımı tarihinde (20/2/2020)
7226 42, Geçici Madde 23 26/3/2020
7256 Ek Madde 9, Geçici Madde 24 17/11/2020
Anayasa Mahkemesinin
24/9/2020 tarihli ve
E.:2019/21; K.:2020/51
sayılı Kararı
Geçici Madde 16, Kroki İle Sınır Ve
Koordinat Listesi
15/12/2020