Gayrimenkul Alım-Satımı ile ilgili Bilinmesi gerekenler

Gayrimenkul Alım-Satımı ile ilgili Bilinmesi gerekenler

Gayrimenkul Alım-Satımı ile ilgili Bilinmesi gerekenler
Genel   14.04.2021 05:04:39   Hit: 150 / 150
GAYRİMENKUL ALIM-SATIMI ESNASINDA GEREKENLER

GAYRIMENKUL SATIŞLARINDA SATICIDAN İSTENECEK BELGELER :
 1- GAYRIMENKUL'ÜN TAPUSUNUN ASLI VEYA FOTOKOPİSİ ,
 2- NÜFUS CÜZDANI VEYA PASAPORT'UN ASLI VE FOTOKOPİSİ ,
 3- TC. KİMLİK NUMARASI KİMLİKTE YAZMAK ZORUNDA ,
 4- BIR ADET SON 6 AYDA ÇEKİLMİŞ VESIKALIK FOTOGRAF (RENKLİ) ,
 5- OTURMA ADRESI VE TELEFON NUMARASI ,
 6- SATILACAK GAYRIMENKUL'ÜN İLGİLİ BELEDİYEDEN ALINAN RAYİÇ BEDELİ BELGESİ ,
 7- SATICI VEYA NOTERDEN YETKİLİ VEKİLİ BİZZAT GELMESİ GEREKLİDİR. 


GAYRIMENKUL SATIŞLARINDA     ALICIDAN İSTENECEK BELGELER
 1- GAYRIMENKUL'ÜN TAPUSUNUN ASLI VEYA FOTOKOPİSİ ,
 2- NÜFUS CÜZDANI VEYA PASAPORT'UN ASLI VE FOTOKOPİSİ ,
 3- TC. KİMLİK NUMARASI KİMLİKTE YAZMAK ZORUNDA ,
 4- İKİ ADET SON 6 AYDA ÇEKİLMİŞ VESIKALIK FOTOGRAF (RENKLİ) ,
 5- OTURMA ADRESI VE TELEFON NUMARASI ,
 6- SATILACAK GAYRIMENKUL'ÜN İLGİLİ BELEDİYEDEN ALINAN RAYİÇ BEDELİ BELGESİ ,
 7- ALICI VEYA NOTERDEN YETKİLİ VEKİLİ BİZZAT GELMESİ GEREKLİDİR. 

NOT!: Alici yabancı olursa: Türkiye ile anlaşmalı ülkeler vatandaşı Genelkurmay'ın müsaadesiyle gayrimenkul satın alabilir.
Gayrimenkul Belediye'den tasdikli haritası Tapu Sicil Müdürlüğü'ne dilekçe ile verilecektir.

Gayrimenkul miras yolu ile intikal etmiş ise;

 a) Veraset beyannamesinin asli veya noterden tasdikli sureti,
 b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi ilişik kesme yazısı,
 c) Gayrimenkul satıcıya kız iken intikal etmiş sonradan evlenmiş ise kızlık ve evlilik soyadlarını belirleyen nüfus dairesinden belge veya evlenme cüzdanın noterden tasdikli sureti ,
 d) Gayrimenkul mirasçılara iştirak halinde mülkiyet esaslarına göre intikal etmişse satış mirasçıların tümünün katılımıyla mümkün olur. Müşterek mülkiyet seklinde intikal etmişse her mirasçı paylarını bizzat satabilir. 
   

492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) SAYILI TARİFE
(58 Seri nolu harçlar kanunu genel tebliği ve 5831 sayılı kanunla getirilen yeni hükümler yine 59 Seri nolu harçlar kanunu genel tebliği ve 5858 sayılı kanunla getirilen hükümler.)

(4) SAYILI TARİFE

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

I- Tapu işlemleri:

1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden (Binde 11,38)

2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer

üzerinden (Binde 1593,9)

3. (5831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)

a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer

üzerinden (Binde 22,77)

b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin

infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)

4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet

sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer

üzerinden (Binde 68,31)

5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya

bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 68,31)

6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)

b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu

şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)

c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya

ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)

7.İpotek tesisinde:

a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)

b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 4,55)

c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden (Binde 2,27)

8.Muvakkat tesciller:

Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince

yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Binde 2,27)

9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile

mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 6,83)

10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele

mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 6,83)

11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden, (Binde 4,55)

12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı

tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün

emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden

(Binde 6,83)

13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina

vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 179,10

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve

bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)

89,50

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.

b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden (Binde 22,77)

c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt

tashihinde (her bir işlem için) 89,50

14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 19,20

15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 2,27)

16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için

39,80

17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher

sayfasından (Fotokopiler dahil) 7,20

18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 11,38)

19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 136,62)

20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve

iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve

iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli,

istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20)

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir

beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen ibare. Yürürlük:24/4/2003)

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret

mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 20)

c)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen

zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak

şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için

(Binde 20)

d)(4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)

Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı

maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak

vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için (Binde 20)

e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve

devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu

bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 20)

f) (4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında

devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 20)

g) (6361 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:13/12/2012) Satıp geri kiralama yöntemi ile

gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan

taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti

durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun

hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) (Binde 4,55)

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin

son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

II- Kadastro ve tapulama işlemleri:

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait

gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında, (Binde 6,83)

b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır

bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında, (Binde 11,38)

c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır

bulunanlardan, (Binde 9,10)

d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır (Binde 13,66)

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (15,80 TL)'den aşağı olamaz.)

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (15,80 TL)'dir.

(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç

alınmaz.

(5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)